*
  *
 *


Today 12/12/2561

Software Download

Quick Link

Link Out
Product :โปรแกรมจัดการข้อมูลหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
โปรแกรมส่วนของ แบบฟร์อมสำหรับออกข้อมูลหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
แบบรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนของรายงาน ภ.ง.ด. 53
โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนของรายงาน ภ.ง.ด. 3
โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนของข้อมูลผู้ถูกหักภาษีที่ดำเนินการแทน
โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนของข้อมูลค่าคงที่ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายละเอียดสินค้า:
โปรแกรมจัดการข้อมูลหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คือโปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ระบบสามารถพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองในรูปแบบ A4 ได้
- ระบบสามารถออกรายงาน ภ.ง.ด.53(หักกับนิติบุคคล) และ รายงาน ภ.ง.ด.3(หักกับบุคคล) สรุปเป็น รายวัน ,เดือน หรือ ปีได้
- ระบบสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อมูลสำหรับเป็นค่าตั้งต้นของระบบได้
- ระบบสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถูกหักภาษีที่ดำเนินการแทนได้
สนใจติดต่อ Support Contact ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น.-17.30น.