*
  *
 *


Today 19/02/2562

Software Download

Quick Link

Link Out

 ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ

Product
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า(e-Import)
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก(e-Export)
Web Sign
โปรแกรมจัดการข้อมูลหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย    
NEWS Update
คำอธิบายประเภทการบรรจุ click
ประกาศสำหรับลูกค้า สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบผ่านWeb Site ได้แล้ว
กรมศุลกากร จะตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป click
กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็คทรอนิกส์ (31/03/2557)
ข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (02/01/2557) click
รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee click
ประกาศ! ระบบใบขนสินค้า New Schema เริ่มต้นใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนพิธีการตามประกาศกรมศุลกากร
ข่าวศุลกากร เรื่อง : ตรวจสอบการผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ของต้องห้ามต้องกำกัดเพิ่มเติม (26/03/2556) click
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก(e-Exprot) (19/02/2556) click
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า(e-import) click