*
  *
 *


Today 23/01/2562

Software Download

Quick Link

Link Out
About us <เกี่ยวกับเรา>
Web Paperless Download
    คือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน EDI บริษัทYusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
 จัดทำขึ้นเพื่ออัพเดจข้อมูลข่าวสาร บริการสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีการอัพเดจ และกระดานถามตอบ ให้กับลูกค้า
 รวมถึงแสดงรายการโปรแกรมของหน่วยงาน(Software product) สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการติดต่อเพื่อขอใช้งานโปรแกรม

 โปรแกรมหน่วยงาน EDI (Software product) โปรแกรมเกี่ยวข้องกับระบบจัดทำใบขนสินค้า เพื่อเดินพิธีการทางศุลกากร
 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง